День победы в Латвии чей праздник?

Pasaules kara piemiņas pasākumu Uzvaras parkā.

9 мая, день памяти погибшим войнам России, освободивших Европу, от фашизма, вместе с войнами Америки и Великобритании.

Однако, не нужно путать День памяти с праздником независимости и освобождения, от  одного тирана к другому и свободой.

Смена господина, не может быть праздником

Лишь, обретённая свобода и независимость, достойна радости и веселья.

Только, рабам, свойственно, чествовать победы своего господина.

 

Мы в Латвии, потомки войнов, которые воевали за разных соверенов, и делить радость, праздника победы одного, может быть — кощунством, к памяти: войнам погибшим, за другого господина, которые, также бились, за нашу независимость и свободу, вместе и, или супротив.

У каждого, своя, правда и история, кто то воевал по собственному убеждению, а кого и насильно или, создав условия, заставили, однако, победы соверенов, оплатили кровью и своими жизнями.

Поэтому, почёт и уважение всем, кто мужественно сражался за свободу и независимость Латвии, за наше суверенное право быть свободными и независимыми, за нашу культуру и национальное достоинство,  ибо только в своей стране и со всем народом, мы обретаем эти ценности!

Это память, говорит мэр Риги Нил Ушаков  Да память, но у каждого своя.

 

Нас не понимает Россия. Как и не понимает наш мэр Риги Нил Ушаков, организуя праздничные мероприятия на 9 мая у памятника победы, что это не наш праздник, а соседней страны, соверена, в прошлом.

Тем более, что страна (не только группа национальных депутатов ), выразила своё негативное отношение к факту оккупацией России, предъявив, ей, свои требование и как

 

  • В Латвии «одну оккупацию сменила другая — советская, которая ни на волосок не была гуманней предыдущей. Заявлял ранее премьер министр Латвии Марис Кучинскис:

Латвия празднует победу над фашизмом вместе с Европой и миром 8мая и скорбь по погибшими память, от этого, не становиться меньше, чем у россиян 9 мая. Но не нужно смешивать разные культуры и миры. Русскоязычные Европы это не россияне, их Отцов и Дедов не меньше мучали в застенках Сталина и в концлагерях фашисты. Они также проливали кровь, сражаясь за свою жизнь и жизнь их семей. 8 мая, для нас, праздник окончания войны и истребления народов Европы, а  день победы в России, это день победителей и конкретно не нашей страны Латвии, а России.

Чествование 9 мая, это старая традиция в Латвии, когда новым «хозяевам»,

которым отдали Латвию, было не досуг, устроить достойную альтернативу 8 мая.

Мы уверены, что при достойной альтернативе, не политизируя событие, Латвийцы с удовольствием бы собирались на весенний  праздник  и чествовали павших, в ещё большем количестве. Где бы, их не делили, ни по языковым ни по национальным признакам, тогда как и во все времена, мероприятие проходило на обоих языках, с участием любимых артистов и композиторов.

Это россияне, всё ещё ищут национальную идею. Мы же давно нашли: мы дома и это наша Латвия! Честь и слава всем павших войнам, что погибли защищая свои семьи и земли!

08.05.2018 helpsoc

Далее тот же текст на латышском языке: перевод в гугле, но Вы можете перевести ещё на 20 языков, воспользовавшись меню в низу Вашего браузера( программа Вашего интернета)

 

 

tālāķ latviski valoda: google translate:

Uzvaras diena Latvijā, kas ir svētku diena?

9. Maija, diena atmiņā pogaidāmo karu Krievijai, kas atbrīvojusi Eiropu, no fašizmas, kopā ar Amerikas un Lielbritānijas kariem.
Tomēr nevajag mānīt dienas atmiņu ar svētku neatkarību un atbrīvošanu, no vienas izdienas līdz citai un brīvībai.
Mainīt kungu,, nevar būt svētki
Tikai, iegūta brīvība un neatkarība, prieks prieks un prieks.
Tikai vergiem tas ir īpatnējs, raksturīga, svinēt savējā kunga uzvaras

.

Mēs Latvijā, pēcnācēji karavīri, kas cīnījās par dažādām kungam, un dalīties prieku, svētku uzvaras vienam, var būt – košonība, uz atmiņu: uz pazudušiem kariem, par citu valdnieku, kas arī bitus, par mūsu neatkarību un brīvību, kopā un, vai pret.
Katram, savai, patiesai un vēsturē, kas kādreiz karoja pēc saviem uzskatiem, bet gan uz vardarbību vai, radot nosacījumus, piespiedu, tomēr, ka bija panākumi, maksā naudu un savu dzīvību.
Tāpēc, jāatzīmē un jāatzīst visiem, kas cītīgi cīnījās par brīvību un neatkarību Latvijā, par mūsu sverami tiesībām būt brīviem un neatkarīgiem, par mūsu kultūru un nacionālo dāvanām, jo ​​tikai savā valstī un ar visu tautu mēs iegūstam šīs vērtības!
Šī atmiņa, saka Rīgas pilsētas nams Ushakov, dievam, bet katram ir sava.

Mūs nesaprot Krievija. Un nepazīst mūsu Rīgas mēri Nils Ushakov, organizējot svētku pasākumus uz 9. maiju pie pieminekļa uzvaras, ka tā nav mūsu svētki, bet kaimiņvalsts, svēne, iepriekšējā.
Vairāk, ka valsts (ne tikai grupa of national deputies), izteica savu negatīvo attieksmi pret faktu okupāciju Krievijā, parādot, viņai, savu prasību un kā

• Latvijā “viena okupācija mainījās cita – sovietne, kas nevienam nav bijusi humānu iepriekšējā. Iesniedza iepriekš Ministru prezidents Maris Kuciņskis:
Latvija celebrates victory over fascism together with Europe and the world of 8mash and sorrow for the dead memory, from this, do not become less than the Russians on May 9. Bet nav nepieciešams sajaukt dažādas kultūras un pasaules. Krievu valodā runājošie Eiropa tas nav Krievijas, to Fathers un Dāmas ne mazāk cieta Stalinas briesmās un fascistu cietumos. Viņi arī izplatīja krūmu, saražoties par savu dzīvi un dzīvību viņu ģimenēs. 8. maijs, par mums, svētkiem galotnei karā un iznīcināšanā Eiropas tautām, bet diena uzvarē Krievijā, tā ir diena, kurā uzvarētāji un konkrēti nav mūsu valsts, kā arī Krievijas.
Čaistēšana 9 maijā, tā ir vecā tradīcija Latvijā, kad jaunajiem “saimniekiem”,
kuriem nosūtīja Latviju, nebija brīvs, uzbūvēt dotu alternatīvu 8 maijā.
Mēs esam pārliecināti, ka ar pienācīgu alternatīvu, ne politizējot notikumu, Latvieši ar prieku gatavojas uz svētku svētkiem un cienījamiem kritušajiem, vēl lielākā skaitā. Gde, viņi nav dalījuši, ne valodās, ne pēc nacionalitātes pazīmēm, tad, tāpat kā visos laikos, pasākums norisinājās abās valodās, piedaloties mīļajiem māksliniekiem un komponentiem.
Šī ir Krievija, vēl meklējat valsts ideju. Mēs jau sen jau atradām: mēs mājām un ir mūsu Latvija! Prieks un slavu visiem kritušajiem kariem, kas cieta, aizsargājot savas ģimenes un zemi!
05.08.2018. Helpsoc